Colombia’s Life

khrystine miranda

By: Khrystine Miranda, Spring Reporter